קורסים והשתלמויות

Ludmer
מטרת הקורס, המיועד לאברכים חסידיים, היא הכרת דרכי המחקר החסידי ההיסטורי, דרך לימוד ההיסטוריה של חסידות קרלין
דרכי משה
קורס 'צעירי גליציה' / מאת: רפאל קרויזר
הקורס עוסק במחשבה היהודית בעת החדשה המוקדמת במרחב יהודי פולין-ליטא. הקורס סוקר את מעברם מזרחה של יהודי אשכנז ואת התעצמותו של המרכז היהודי הגדול בפולין במאות ה-16 וה-17