שי"ר, השכלת גליציה, מחקר ולאומיות .

תאריך
11.07.2016

ד"ר נתן שיפריס (הפרויקט לחקר יהדות גליציה ובוקובינה, אוניברסיתת חיפה)