קורס "צעירי גליציה". סילבוס

 1. חשיבות הבנת ההיסטוריה ותרומתה להבנת עולם ההלכה.

מהפכת הדפוס, גילוי אמריקה, גירוש ספרד, הרפורמציה והרנסנס.

 1. הבנה גאוגרפית של פולין והיסטוריה מדינית, הגירה למזרח,

ר' יעקב פולק, ר' שכנא, (היווצרותה של ספרות שמות גיטין).

 1. קריאה בהקדמת ה"תורת חטאת", וב"ויכוח מים חיים" (ר' חיים מפריידבורג). היצירות ההלכתיות "ים של שלמה", "דרכי משה" וה"לבוש".
 2. המשך מהרש"ל ורמ"א והפולמוס ביניהם. "תורת העולה", פילוסופיה ומורה נבוכים.
 3. תורת האריז"ל וכניסתה למרחב האשכנזי.
 4. דמותו ההיסטורית של המהר"ל וספריו (דוד גנז).
 5. חידושי אגדות מהר"ל ומהרש"א.
 6. של"ה ואביו ר' אברהם.
 7. צוואות והנהגות.
 8. ר' שלמה אפרים מלונטשיץ, כלי יקר ביקורת חברתית.
 9. אופיים של פולמוסים הלכתיים, (פרשת המיאון של ר' יעקב פולק) מהגט מוינא עד הגט מקליווא.
 10. דמותו של הב"ח, דרכו ההלכתית וספרו על מגילת רות.
 11. גזרות ת"ח ות"ט, יוון מצולה.
 12. מצב היהודים לאחר ת"ח ות"ט, שבתאות.
 13. עלייתו ושקיעתו של וועד ארבע ארצות, פנקס הועד ופנקסי קהילות.
 14. ישיבות פולין והקלויז בבראד.

 

ביבליוגרפיה חלקית, ספרות מחקר:

 1. תולדות הפוסקים, חיים טשרנוביץ (רב צעיר), ניו יורק תש"ח.
 2. אירופה בראשית העת החדשה: 1559-1460/יוג'ין פ' רייס (הבן); עם אנתוני גרפטון, עריכה מדעית: מירי אליאב-פלדון. תל אביב: רמות, תש"ס 2000.
 3. אשר זיו, הרמ"א: רבי משה איסרלש, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשי"ז.
 4. רצף ותמורה : עיונים בתולדות ישראל בימי-הבינים ובעת החדשה; ליקט וערך: יוסף הקר, תל אביב, עם עובד, תשמ"ד 1984.
 5. י' היילפרין, "קורות היהודים במזרח אירופה מימי הביניים הראשונים ועד חלוקת פולין", קיום ושבר, 47-17.
 6. ש' שטמפפר, "גידול האוכלוסיה ביהדות פולין-ליטא בעת החדשה", קיום ושבר 285-263.
 7. עליית הקהילה הגדולה, אלחנן ריינר.
 8. זאב גריס, מסורת ושינוי במעבר מכתבי יד לדפוס, עלי ספר כד כה, אלול תשע"ה.
 9. מירי אליאב - פלדון, מהפכת הדפוס, האוניברסיטה הפתוחה 2016.
 10. The Printing Revolution in Early- Modern Europe, Cambridge University Press, 1983
 11. אפרים קופפר, לדמותה התרבותית של יהדות אשכנז וחכמיה במאות היד-טו, תרביץ מב (תשלג) 113-147.
 12. יונה בן-ששון, משנתו העיונית של הרמ"א, ירושלים תשמ"ד.
 13. שמואל אטינגר, ההשפעה היהודית על התסיסה הדתית במזרחה של אירופה בסוף המאה הט"ו, ספר היובל ליצחק בער, ירושלים תשכ"א, עמ' 228 – 247.
 14. אלחנן ריינר, ישן מפני חדש: על תמורות בתוכני לימוד בישיבות פולין במאה הט"ז וישיבתו של רמ"א בקרקוב, זכר דבר לעבדך, תשס"ז, עמ' 183–206.
 15. מסורת ומשבר, יעקב כץ, ירושלים תשי"ז.
 16. הגות והנהגה, חיים הלל בן ששון, ירושלים תשי"ט.
 17. בין יהודים לגויים, יעקב כץ, ירושלים תשכ"א.
 18. פתיחות והסתגרות, יעקב אלבוים, ירושלים תש"ן.
 19. גאולה קטנה ומעט כבוד, יעקב דוד הונדרט, ירושלים תשס"ח.
 20. קיום ושבר – יהודי פולין לדורותיהם, ישראל ברטל וישראל גוטמן עורכים, ירושלים תשנ"ז.
 21. אורתודקוסיה ומשטר המודרניות, דוד סורוצקין, תל אביב תשע"ב.
 22. מקורות הידע ותמורות הזמן, מעוז כהנא, בתוך: סמכות רוחנית, באר שבע תש"ע.
 23. מהנודע ביהודה לחתם סופר, מעוז כהנא, ירושלים תשע"ו.