מפעלי מחקר

Rama
עד כה לא נעשה הרבה כדי להבין את שיטות עבודתו. מטרת מחקר זה היא לבחון כיצד עבד הרמ"א ומה הוביל אותו למסקנותיו, דרך בחינה של 'ספרייתו'
Torah and Haskalah
המחקר מבקש לשרטט את תבניתה של ההשכלה התורנית בגליציה, ולעמוד על דרכי קליטת התכנים של ההשכלה החדשה ומזיגתם אל לימוד התורה המסורתי.
Tveria kolel
המחקר בוחן את השפעותו של רבי שלמה מקרלין - מנהיג חסידי ליטאי שנאלץ לגלות לעיר לודמיר הסמוכה לגליציה - על התפתחותה של התנועה החסידית בגליציה. 
Names
המחקר בוחן את יחס היהודים לסביבתם הנוכרית דרך הפריזמה של השימוש בשמות לעז אצל היהודים ויחסם לשמות אלו, מתוך בחינת הטקסטים ההלכתיים.
קהילת ברודי

מחקר זה מתמקד במפנה המאות השמונה עשרה והתשע עשרה, אז החלה השתלבות היהודים והתערותם במגזר הכללי.

Seder berachot
במחקר זה נעשה נסיון ראשון לתאר ולהתחקות אחר ביקורת שהושמעה נגד גישתו ההלכתית של רמ"א בעירו קראקוב
Maharsham
המחקר עוקב אחר ההתפתחות של המושג "הפסד מרובה" לכדי מערכת כללים רחבה, כפי המשתקף בספרות ההלכתית.
לבוב
מחקר ראשוני המשרטט את קווי מתאר לדמותו ולפעלו של רבה של לבוב ר' יצחק משולם אורנשטיין (1839-1775)