מפעלי מחקר

בית המדרש בקאצק
המסורות אודות ימי ראשית חסידות פולין ומעבר ההנהגה מקאצק לגור רבות ומנוגדות. מחקר זה עוסק בבדיקה מחדש של מספר היבטים חשובים בסוגיה זו
Rama
עד כה לא נעשה הרבה כדי להבין את שיטות עבודתו. מטרת מחקר זה היא לבחון כיצד עבד הרמ"א ומה הוביל אותו למסקנותיו, דרך בחינה של 'ספרייתו'
Torah and Haskalah
המחקר מבקש לשרטט את תבניתה של ההשכלה התורנית בגליציה, ולעמוד על דרכי קליטת התכנים של ההשכלה החדשה ומזיגתם אל לימוד התורה המסורתי.
Tveria kolel
המחקר בוחן את השפעותו של רבי שלמה מקרלין - מנהיג חסידי ליטאי שנאלץ לגלות לעיר לודמיר הסמוכה לגליציה - על התפתחותה של התנועה החסידית בגליציה. 
Names
המחקר בוחן את יחס היהודים לסביבתם הנוכרית דרך הפריזמה של השימוש בשמות לעז אצל היהודים ויחסם לשמות אלו, מתוך בחינת הטקסטים ההלכתיים.
קהילת ברודי

מחקר זה מתמקד במפנה המאות השמונה עשרה והתשע עשרה, אז החלה השתלבות היהודים והתערותם במגזר הכללי.

Seder berachot
במחקר זה נעשה נסיון ראשון לתאר ולהתחקות אחר ביקורת שהושמעה נגד גישתו ההלכתית של רמ"א בעירו קראקוב
ר' חיים מצאנז
המחקר בוחן את תפיסת האדמורו"ת המשולבת ברבנות כפי שמשתקפת בדרך ההנהגה של כמה ממנהיגי העדות החסידיות החשובות בגליציה של המאה הי"ט
לבוב
מחקר ראשוני המשרטט את קווי מתאר לדמותו ולפעלו של רבה של לבוב ר' יצחק משולם אורנשטיין (1839-1775)