מפעלי מחקר

עד כה לא נעשה הרבה כדי להבין את שיטות עבודתו. מטרת מחקר זה היא לבחון כיצד עבד הרמ"א ומה הוביל אותו למסקנותיו, דרך בחינה של 'ספרייתו'
המחקר מבקש לשרטט את תבניתה של ההשכלה התורנית בגליציה, ולעמוד על דרכי קליטת התכנים של ההשכלה החדשה ומזיגתם אל לימוד התורה המסורתי.
המחקר בוחן את השפעותו של רבי שלמה מקרלין - מנהיג חסידי ליטאי שנאלץ לגלות לעיר לודמיר הסמוכה לגליציה - על התפתחותה של התנועה החסידית בגליציה. 
המחקר בוחן את יחס היהודים לסביבתם הנוכרית דרך הפריזמה של השימוש בשמות לעז אצל היהודים ויחסם לשמות אלו, מתוך בחינת הטקסטים ההלכתיים.

מחקר זה מתמקד במפנה המאות השמונה עשרה והתשע עשרה, אז החלה השתלבות היהודים והתערותם במגזר הכללי.

במחקר זה נעשה נסיון ראשון לתאר ולהתחקות אחר ביקורת שהושמעה נגד גישתו ההלכתית של רמ"א בעירו קראקוב
המחקר עוקב אחר ההתפתחות של המושג "הפסד מרובה" לכדי מערכת כללים רחבה, כפי המשתקף בספרות ההלכתית.
מחקר ראשוני המשרטט את קווי מתאר לדמותו ולפעלו של רבה של לבוב ר' יצחק משולם אורנשטיין (1839-1775)