נוסחי האר"י בסידורי גליציה

נוסחי האר"י בסידורי גליציה

נוסחי האר"י בסידורי גליציה

המאות הי"ז-י"ח היו תקופה של התפתחויות משמעותיות של סידור התפילה באירופה. לקבלת האריז"ל נודעה השפעה מכרעת על נוסח ועל סדרי התפילה של יחידים, ובהמשך גם של קהילות, במרכז אירופה ובמזרחה, תופעה שבאה לידי ביטוי בגל של כתיבות, העתקות והדפסות של סידורי תפילה ב'נוסח האר"י'.
מזרח אירופה במאות הי"ז-י"ח הצמיחה מרכזים גדולים של ספיגה ולימוד תורת הקבלה (דוגמת הקלויז בברודי, ואחרים), וסידורים רבים ב'נוסח האר"י' נכתבו ונדפסו בהן. חלק מסידורים אלה נדפסו בבתי דפוס בלבוב (תקמ"ח), זאלקווא (תקמ"א), קארעץ (תקנ"ד) ואחרים בסוף המאה ה-18. רבים אחרים נותרו בכתבי יד.  

מחקר זה יבקש למפות לראשונה את התפשטות נוסחי האר"י בגליציה, בתקופה שקדמה להתגבשותו של 'נוסח ספרד', ולאפשר הבנה יותר של הרקע לתהליכי עומק אלו