עמיתי המכון השתתפו בכנס 'יהודים בגליציה' בז'שוב, פולין