מקרקוב ללמברג

ארבע מאות שנות יצירה רבנית בגליציה ובוקובינה בעת החדשה המוקדמת.

פרויקט מחקר, אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי הרוח

בעת החדשה המוקדמת היוו גליציה ובוקובינה את אחד ממרכזי התרבות הפוריים והחשובים של יהודי אירופה. בראשית העת החדשה, בצל תרבות הדפוס החדשה, פריחת קבלת האר״י, יצירת הקאנון ההלכתי, שבתאות אירופית ותמורות נוספות, בלט המרכז הזה בחיוניות היצירה התורנית שלו ובריבוי גווניה. חורבנו של מרכז זה בעקבות שתי מלחמות עולם ושואת יהודי אירופה גרם לא רק לקטיעתה של מסורת היצירה התורנית הייחודית לאזור אלא גם לנתק מסוים בינה לבין התודעה היהודית המודרנית. בקהילת המחקר נעשו התקדמויות משמעותיות בחקר ההיסטוריה הכללית והיהודית של התקופה, ודווקא הישגים אלה מחדדים את הצורך בהתקדמות מקבילה בשדה התרבות התורנית, על כל פלגיו (למדנות, הלכה, מנהג, קבלה, מוסר וכד׳) ועל ההיסטוריה המסועפת של כל חלקיו, תולדות כתיבתם והדפסתם, בתקופת הזמן הנידונה. חקירה נקודתית של היצירה הרבנית בגליציה ובוקובינה מאז המאה השש-עשרה, ויצירת תמות מארגנות, ספרותיות והיסטוריות, להבנה ולהכללה של היצירה הזו בתוך ההיסטוריה של התקופה ובתוך ההיסטוריה של הכתיבה הרבנית הן מטרותיה של תכנית המחקר המוצעת, והן שיכוונו את פעולותיה.

Rema Synagogue

הפרויקט יאסוף ויארגן את חומרי התיעוד השונים (ספרים מן הסוגות השונות הנזכרות, כתבי יד, פנקסים ששרדו), ימיין יצירה עממית ויצירה ׳גבוהה׳, ירד לחקרם של נוסחי תפילה ושל גלגוליהם לאורך השנים, יסקור ויכליל את תולדות הדפסת החיבורים ויבקש לרדת לחקר התקבלותם במחוזות השונים ולאורך ציר הזמן. מתוך כל אלה יצור פרויקט המחקר מיפוי עדכני, מתוך פריאודיזציה מדויקת, ומתודה היסטורית אמינה, של תחום הדעת הנזכר. הפרטים השונים יאספו ויאורגנו באשכולות של סוגות יצירה נושאיות, תוך גיבוש סינכרוני ודיאכרוני של התפתחות ושל השפעות הדדיות בין סוגות ובין זרמי מחשבה בזמן נתון. בשלב נוסף של המחקר יבדקו לעומקם חיבורים מרכזיים ועקרוניים מתוך עולם היצירה המתואר, ויוצבו במרכז הקטגוריות ההיסטוריות ובצמתי התמות המארגנות של התקופה כפי שתוארה בשלב הקודם. המחקר יבקש לשכלל את ההבנה הייחודית של הסוגות השונות ובמקביל – את הקשרים ההדדיים ביניהן (לדוגמה: הקשרים הדו-כיווניים בין סידורי תפילה, ספרות קבלית ויצירה בתחום הדקדוק). בשלב אחרון של המחקר יסוכמו ממצאיו, ויוכללו לתוך תימות מארגנות, שמתוכן יובהר טוב יותר תפקידה של היצירה התורנית במכלול התיעוד ובמכלול ההיסטורי של ההיסטוריה היהודית במזרח אירופה, ושל יחסה לחוויה היהודית של ראשית העת החדשה במרכזים יהודיים אחרים (ביחוד מרכז אירופה ומערבה). תשומת לב מיוחדת תינתן לתרבויות מנהג והלכה מקומיות, כמו גם לנוסחי תפילה ולתיעודים מחיי היום יום, שחומקים בדרך כלל מן התמונה הגדולה. הפרויקט יבקש לסנכרן אותן לתוך תיאור רחב ומהימן יותר של הקהילה המסורתית ואופקי יצירתה בראשית העת החדשה. תהליך המחקר ותוצאותיו ידווחו ויוצג באתר אינטרנט ייעודי ובכנסים אקדמיים בארץ ובחו״ל. תוצרי המחקר יפורסמו לקהילת המחקר בכתבי עת אקדמיים ובעבודות מחקר, ויופנו לקהלת המחקר ולקהל הרחב בכנס אקדמי ובימי עיון יעודיים.

מחקרים בנושא מקרקוב עד למברג

נוסחי האר"י בסידורי גליציההמחקר בוחן השפעת התפשטותו של לימוד הקבלה במזרח אירופה על המסורת הפייטנית במאה ה-18.
Sefer Shmotהמחקר מתמקד בחשיפתה של ספרות "שמות גיטין", תיאור מקורותיה והשתלשלותה, מיקומה בתוך מרחבי השיח של תרבות דפוס, כתבי יד וספרות מקצועית והבנת יחסי יהודים-נוכרים הניבטים מתוך ספרות זו.
gaonמחקר על הסטוריית ההתקבלות של הגאון מווילנא ודרך לימודו בגליציה
שבילי עולםהמחקר מתמוקד בדמותו, מפעליו הציבוריים ויצירתו הספרותית של אברהם מנחם מנדל מוהר, יליד גליציה, משכיל, סופר ומוציא לאור, שהשפיע רבות על התפתחותה של ספרות עברית ויידיש מודרנית.