הגר"א בגליציה

במחקר זה אבקש לבחון את מורשתו של ר' אליהו בן שלמה זלמן (1720-1797) הידוע בשם 'הגאון מווילנא' או 'הגר"א' (לקמן הגר"א) במדינת גליציה. אשתדל לבדוק את ההתקבלות של דברי הגר"א ויחס החכמים, המשכילים וגם המון העם אליו, בחייו, ומיד לאחר מכן במהלך המאה הי"ט.

 רקע היסטורי 

הגר"א היה מן הדמויות המפורסמות ביותר בהיסטוריה שלנו. הוא מפורסם בשל כמה וכמה סיבות, בין השאר מחמת הידע שלו וכח החידוש שלו בכל תחום ותחום. בנו ותלמידו ר' אברהם העיד על הידע של אביו בהקדמה לחיבורו 'שנות אליהו' על סדר זרעים:

            למד מקרא ומשנה הלכות ואגדות ספרא וספר תלמוד בבלי וירושלמי ותוספתות וכל הברייתות עד שהיה משנתו סדורה בפיו על כל קוץ וקוץ תלי תלים הלכות סדורות על סדר המקרא. ונתן נפשו על כל דקדוק ודקדוק ממאמרי רז"ל... הגיה לסור טעות הדפוס והסופרים שנפלו בספרא וספרי ותוספתות פירקא דר' אליעזר וירוש' תלמוד בבלי וסדר עולם... נפתחו אליו כל שערי בינה להבין ולהשכיל כל בני ישראל דברי הזוהר והתיקונים וס"ד ור"מ וס"י והיכלות וסתרי תורה. מעשה בראשית ומעשה מרכבה...".

 

מצב המחקר

הגר"א זכה לטיפול במחקר במאמרים שונים ואפילו ספרים שלימים נכתבו עליו וכל אחד עוזר להבין את דמותו מכל מיני בחינות. אמנם כבר העיר ישראל תא שמע בזמנו על חסרון מסויים:

מגבלות אלו העיקו תמיד על מחקר מדעי ענייני בדבר מקומו של הגר"א בעולם הרבני שעל ספה של התקופה המודרנית. את מקומו של מחקר חיוני זה תפס המחקר ההיסטורי הכללי בדבר יחסו של הגר"א אל החסידות, אל הקבלה אל ארץ ישראל ואל רעיונות משיחיים שרווחו בזמנו, ומקומו בסבך חיי החברה המסוכסכים בווילנה של זמנו. והעיקר עדיין חסר מן הספר... כדי להציג את מקומו ואת מעמדו של הגר"א בעולם הרבני... זקוקים אנו לתיאורים מקדימים על... מפעלם הספרותי ותרומתם של גדולי תורה מרכזיים אחרים בתקופה ההיא...".

 תא שמע מזכיר שם בין השאר שלא טיפלו מספיק במחקר באנשים בני זמנו של הגר"א, כמו הפני יהושע, שאגת אריה, נודע ביהודה והקצות החושן. מאז שפרסם תא שמע את דבריו נעשתה התקדמות ועבודה חשובה בעולם המחקר על דרכי הלימוד של אנשים אלה ועל עוד אנשים חשובים מאותה תקופה. אבל עדיין לא נעשתה מספיק עבודה המוקדשת באופן ספציפי לדרך הלימוד של הגר"א ובפרט להשוואה בינו לבין אחרונים אחרים בני זמנו.

 פרקי העבודה

א. היחס אל הגר"א בחייו.

 ב. השפעת דבריו: לבדוק הציטוטים מדבריו, בעל פה ובכתב, איזה ספרים היה להם, ואיזה ספרים נדפסו בבתי הדפוס בגליציה.

ג. קבלת ההנהגות שלו בפסק, או דרכו במהלך הלימוד והתנגדות אליה.

 ד. קשרים אישים עם תלמידים או עם אנשים אחרים.

 ה. יחסם של משכילי גליציה אליו.

 ו. יחסו של "המון העם" אליו.

gaon

ביבליוגרפיה

Bibliography

Cohen, Israel, Vilna, Philadelphia 1943

Fishman, David, Russia’s First Modern Jews: The Jews of Shklov, New York University 1995

Harris, Jay, How Do We Know This? Midrash and the Fragmentation of Modern Judaism, Albany:  State University of New York Press, 1995, pp. 234-239

Harris, Jay, Rabbinic Literature after the death of the Gaon,The Gaon of Vilna and the Annals of Jewish Literature, compl. Izraelis Lempertas and ed. Larisa Lempertiené, Vilnius: Vilnius University Publishing House 1998, pp.88-95.

 Krakowski, Eliyahu, 'Review Essay: Between the Genius and the Gaon- Lost in Translation', Hakirah 16 (2013), pp. 153-175

Kamenetsky, Rabbi Nosson, Making of A Godol, Jerusalem 2002, pp.655-658

Lamm, Norman, Torah for Torah’s Sake, New York 1989

Lempertas, Izraelis, & Lempertiené, Larisa, The Gaon of Vilna and the Annals of Jewish Literature, Vilnius: Vilnius University Publishing House 1998

Levisohn, Joshua, The Early Vilna Haskalah and the Search for a Modern Jewish Identity (PhD, Harvard, 1999)

Nadler, Allan, The Faith of the Mithnagdim: Rabbinic Responses to Hasidic Rapture, Baltimore 1997

Perl, Gil, The Pillar of Volozhin:  Rabbi Naftali Zvi Yehuda Berlin and the World of Nineteenth-Century Lithuanian Scholarship, Boston: Academic studies Press 2013

Schiffman, Lawrence, The Vilna Gaon’s Methods for the Textual Criticism of Rabbinic Literature, The Gaon of Vilna and the Annals of Jewish Literature, compl. Izraelis Lempertas and ed. Larisa Lempertiené, Vilnius: Vilnius University Publishing House 1998, pp. 116-127

Schocet, Elijah, The Hasidic Movement and the Gaon of Vilna, New Jersey 1994

Schreiner, Stefan, The Vilner Gaon as a Biblical Scholar (A Reappraisal), The Gaon of Vilna and the Annals of Jewish Literature, compl. Izraelis Lempertas and ed. Larisa Lempertiené, Vilnius: Vilnius University Publishing House 1998, pp.128-136

Soloveitchik, Haym, "Rupture and Reconstruction: The Transformation of Contemporary Orthodoxy, Tradition 28;4 (Summer 1994), pp. 111-112

Stampfer, Shaul, Families Rabbis and Education, Oxford 2010, pp. 324-341

Stanislawski, Michael, Tsar Nicholas I and the Jews: The Transformation of Jewish Society in Russia, 1825-1855, Philadelphia:  University of Pennsylvania Press, 1983

Stern, Eliyahu, The Genius: Elijah of Vilna and the Making of Modern Judaism, New Haven:  Yale University Press, 2013

Weinstock, Neil, From Maimonides to Microsoft: The Jewish law of Copyright since the Birth of Print, Oxford 2016

Hebrew

אטקס, עמנואל, יחיד בדורו הגאון מווילנה דמות ודימוי, ירושלים תשמ"ח

איטנגא, ר' מרדכי זאב, נתנזון ר' יוסף שאול, מגן גבורים, זאלקוואתקצ"ח

אליאך, דב, הגאון, א-ג, ירושלים תשס"ב

ברומברג, אברהם, מגדולי התורה והחסידות, ר' יוסף שאול נתנזון, ירושלים תשמ"ב

גולדראט, א"י, 'על הספר חיי אדם ומחברו', ספר מרגליות, בעריכת: יצחק רפאל, ירושלים תשל"ג, עמ' רנה-רעח

געלדצעהלער,ר' יהושע, קדשי יהושע, ה, ירושלים תשנ"ט, עמ' א'תשנח-א' תשנט

גפני, חנן, פשוטה של משנה, עיונים בחקר ספרות חז"ל בעת החדשה, תל-אביב תשס"א

גרטנר, חיים, הרב והעיר הגדולה, הרבנית בגליציה ומפגשה עם המודרנה, 1815-1867, ירושלים תשע"ג

דינסטאג, ישראל יעקב, רבינו אליהו מווילנא: רשימה ביבליוגרפית, ניו יורק תש"ט

הרימלוב, ר' שמרי', עיון תפלה לבוב תרט

וילנסקי, מרדכי, חסידים ומתנגדים, א-ב, ירושלים תש"ן

וינוגרד, ישעיהו, אוצר ספרי הגר"א, ירושלים תשס"ג

וונדר, וונדר, אנציקלופדיה לחכמי גליציה, א-ו, ירושלים תשל"ח-תשס"ה

חלמיש, משה, ריבלין, יוסף ושוח"ט רפאל, עורכים, הגר"א ובית מדרשו, רמת גן תשס"ג

יאללעש, זכריה, התורה והחכמה, ווילנא תרע"ג

יצקן, שמואל, רבנו אליהו מוילנא, חייו זמנו, קורתיו ומפעליו, ווארשא תר"ס

כהנא, מעוז, מהנודע ביהודה לחתם סופר הלכה והגות לנוכח אתגרי הזמן, ירושלים תשע"ו

לונסקי, חיים, גאונים און גדולים פון נאענטן עבר, ווילנא תרצ"א

ליברמן, חיים, אהל רחל, א, ניו יורק תש"ם, עמ' 472-471

לנדוי, בצלאל, הגאון החסיד מוילנא, ירושלים תשל"ח

לעווין, יהושע ר', עליות אליהו, ווילנא תרנ"ב

לעווינזאן, יצחק בער, תעודה בישראל, ווילנא תקפ"ח

מאיר, מרדכי, הרב אברהם דאנציג כתביו והכתבים שבאו בעקבותיהם, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך באוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תש"ס

הנ"ל, 'תפילת זכה', כנישתא ב (תשס"ג), עמ' קיט-קלח

מורגנשטרן, אריה, הגאון מווילנה והשפעתו ההיסטורית על תהליך הגאולה, ירושלים תשע"ח

מרגליות, ר' אפרים זלמן, שו"ת בית אפרים, לבוב תקע"ח

פין, שמואל, קריה נאמנה, ווילנה תרע"ה

פנקובר, יצחק, 'מנהג ומסורה "זכר עמלק" בחמש או בשש נקודות', עיוני מקרא ופרשנות, ד (תשנ"ז)

צינוביץ, משה, אישים וקהילות, תל-אביב תש"ן

קמנצקי, ר' דוד, תורת הגר"א, ירושלים תשע"ח

הנ"ל, 'ספר מעשה רב', ישורון, כא, ירושלים תשס"ט, עמ' תשע"ד-תתלט

קרויזר, יששכר דוב ר', המאור הגדול, א-ב, ירושלים תשס"ד

קרומביין אליקים ר', 'אל המקור לדרכו של הגר"א בביאורו לשלחן ערוך, מעשה חושב, א (תשע"ו), עמ' 209-226

רעדיש, ר' קלמן, מגנזי הגר"א ובית מדרשו, לייקווד תשנ"ט

שוח"ט רפאל, עולם נסתר בממדי הזמן, תורת הגאולה של הגר"א מווילנה מקורתיה והשפעתה לדורות, רמת גן תשס"ח

שטיינשניידר, הלל נח, עיר ווילנא, א, ווילנא תר"ס

שטמפפר, שאול, הישיבה הליטאית בההוותה, ירושלים תשס"ה

שישא, אברהם, 'סדר הדפסתם של ביאור הגר"א על שו"ע או"ח, יו"ד, אהע"ז ובעיותיו', ישורון ה (תשנ"ט), עמ' תרע"ח-תרצ"ה

שפיגל יעקב, עמודים בתולדות הספר העברי, הגהות ומגיהים, רמת גן תשס"ה (מהדורה שניה)

תא-שמע י"מ עיונים בספרות הרבנית בימי הבינים, ד, ירושלים תש"ע