פרשנות האגדה בגליציה בעת החדשה המוקדמת

מדרש רבה קרקוב שסט