בין לבוב לברודי: ספר "ים התלמוד" והגהות "מפרשי הים"

Author
Benayau Cohen

תולדות עריכתו והבאתו לדפוס של ספרו של ר' משה יהושע העשיל אורנשטיין, על מסכת בבא קמא

Subject
History of the Book

Back to the list of articles >>