בימי מצוקה של רבותינו הקוה"ט מסטולין קרלין הי"ד תחת השלטון הסובייטי: ת"ש-תש"א