ויכוח מים חיים - קווים לניתוח גוף החיבור

Author
אלי שטרן

המאמר מנתח את גוף הספר ויכוח מים חיים, ובוחן את היחס שלו להקדמתו הידועה והפולמוסית כנגד שיטתו של הרמ"א.

פרויקט סיום של עמיתי מחקר תשע"ז

Subject
History of the Book

Back to the list of articles >>