יחס גדולי החסידות לחלוקות פולין והקשר לעליות החסידים הראשונות