Articles and Essays

Recently published

By: שמחה פלדמן ואליה יפה
עמדתו של ר' שלמה קלוגר בהיתר שטר מכירה בשבת כמקרה מבחן

Search by author, title or subject

By: יצחק ברוך רוזנבלום
דעת: כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה, 85 (2018)
By: נתן נטע בידרמן
קובץ 'עץ חיים' באבוב, ניסן תש"פ
By: אברהם אביש שור
פורסם בקובץ 'המעיין', ניסן תש"פ
By: נתן נטע בידרמן
על כפילויות לשון בנוסח 'ספרד'
By: אברהם אביש שור
סקירה היסטורית מקיפה אודות היחס לעשיית 'מופתים' בקרב גדולי החסידות בדורותיה הראשונים.
By: עמיתי מחקר תשע"ט
עבודות סיכום של קבוצת העמיתים לסדרת המחקר בנושא הלמדות אצל הב"ח
By: Ad Hena's Fellows
Short papers written by Ad Hena's fellows, as finishing tasks for the course Print Revolution and Rabbinic Writing in the 16th Century.
By: Avraham Abish Shor
Music has a central place in Hassidic thought and practice. The article deals, for the first time in research, with the place of melodies of prayer.
By: Yehudah Horowitz
A lecture in Warsaw, February 2017 (abstract)
By: Benayahu Cohen

The articles discusses a rabbinic controversy over the Halachic status of the Brody mikvah, and shows the what where the motivations of both sides.

By: Moshe David Chechik
The struggle over the Ashkenazi heritage: the printing of Shulchan Aruch in Poland and the reactions to it.
By: Moshe David Chechik
The article sketches the broad contours of the cultural and intellectual secondary elite in the Jewish community of Poland during the second half of the sixteenth century (abstract).
By: Benayahu Cohen
An article about Brody's formal rabbi
By: Ad Hena's Fellows, 2019
Ad Hena's research group invested two months learning the history of the Ashkenazi prayer book. Here are some written fruits, in the form of short papers on the Amidah benedictions:
By: Participants in the Course
The students who took the course of R. Abish Shor finished their learning progress by submitting their final essays
By: Participants in the Course
The students who took the course of R. Refael Kroizer finished their learning progress by submitting their final essays
By: משתתפי הקורס
מטלות הסיום של משתתפי הקורס 'צעירי גליציה'
By: משתתפי הקורס לחסידי קרלין
מקבץ מחקרים קצרים על פסקאות מן הספר 'שבחי הבעש"ט'
By: בנימין פנטליאט
לשאלת השפעתם של רבנים בדימוס על התהוות הקלויז בבראדי. פרויקט סיום של עמיתי מחקר תשע"ז
By: אלי שטרן
ניתוח גוף הספר "ויכוח מים חיים", ויחסו להקדמות הידועה. פרויקט סיום של עמיתי מחקר תשע"ז
By: ישראל מלכיאל
How contemporary Jewish legal works in Israel continue to be affiliated with the “Old” geographical east-European context.
By: משה דוד צ'צ'יק

הרצאה מתוך המושב של מכון 'עד הנה' בקונגרס העולמי למדעי היהדות. כותרת המושב: 'גליציה ויהודיה: אפיקי מחקר חדשים'. 

By: Refael Kroizer

הרצאה במושב 'שמות בתפוצות ישראל' בקונגרס העולמי למדעי היהדות. 

By: אברהם אביש שור

הרצאה מתוך המושב של מכון 'עד הנה' בקונגרס העולמי למדעי היהדות. כותרת המושב: 'גליציה ויהודיה: אפיקי מחקר חדשים'. 

By: אליעזר יהודה בראדט
הרצאה מתוך המושב של מכון 'עד הנה' בקונגרס העולמי למדעי היהדות. כותרת המושב: 'גליציה ויהודיה: אפיקי מחקר חדשים'.
By: יצחק ברוך רוזנבלום

הרצאה מתוך המושב של מכון 'עד הנה' בקונגרס העולמי למדעי היהדות. כותרת המושב: 'גליציה ויהודיה: אפיקי מחקר חדשים'.  

By: Eli Stern
פרסום ראשון של סליחה מאת רבי אורי בן רפאל מענגבורגא מתוך כתב -יד יחיד שנמצא בגנזי ספריית אוקספורד.
By: Zvi Lehrer
The paper discusses the history of Hassidism in the city of Rzeszów (Rayshe in Yiddish)
By: Avraham Аvish Shor
The involvement of the great Hasidic leaders in the political affairs of their time
By: Benayau Cohen
על פולמוס מצות המכונה בגליציה במאה ה-19, והשלכותיו.
By: Benayau Cohen
תולדות עריכתו והבאתו לדפוס של ספרו של ר' משה יהושע העשיל אורנשטיין, על מסכת בבא קמא
By: Benayau Cohen
אפיזודות מתוך זכרונותיו של ר' דוב בער מבוליחוב
By: Dr. Maoz Kahana
לפנינו פנינה ספרותית יחידה במינה, שבה מתאר הכותב, ר' ישראל לנדא בן ה"נודע ביהודה", את רשמיו מביקורו כיהודי בספרייה הממלכתית בפראג.
By: Benayau Cohen
סקירה הסטורית העוסקת במכתבו של רבי מרדכי זאב איטינגא, המבקש 'פטור אדיב' מבחינות ההסמכה של הקיסרות האוסטרית לרבני קהילות גליציה.
By: Avraham Avish Shor
המאמר פותח צוהר לאתגריו של החוקר החסידי, מציג את התייחסות המחקר של האקדמיה לדורותיה לחסידות, ומציע אינטגרציה שתוצאותיה תשלמנה את ההיסטוריוגרפיה של החסידות.
By: Avraham Аvish Shor
המאמר מאיר תקופה עמומה בראשית החסידות בגליציה, ומתאר את השפעתו המכריעה של רבי שלמה מקרלין על החסידות הבעש"טנית בגליציה
By: Avraham Аvish Shor
מאמר מקיף על רבי שלמה מקרלין שנדד מליטא, לרוסיה-הלבנה ולגליציה.
By: Eliezer Brodt
The article deals with the origins of the custom to decorate Jewish homes and synagogue with flowers on Shavuot.
By: Benayau Cohen
על הספר "שבעה עיניים" שהודפס בעיר למברג בשנת תרכ"ד (1864) על ידי הרב חיים יהודה קלוגר
By: Benayau Cohen
הספר 'אש קודש' בצורתו החדשה. תיאור נסיבות כתיבתו, על רקע תקופת השואה וניסיונותיה הקשים באמונה. נכתב בשיתוף עם ד"ר דניאל רייזר
By: Benayau Cohen
המאבק סביב מינויו של אברהם כהן לרב המחוז, הוביל להרעלתו על ידי מתנגדיו.