Articles and Essays

Recently published

By: יצחק ברוך רוזנבלום
דעת: כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה, 85 (2018)

Search by author, title or subject

By: בנימין פנטליאט
לשאלת השפעתם של רבנים בדימוס על התהוות הקלויז בבראדי. פרויקט סיום של עמיתי מחקר תשע"ז
By: Benayau Cohen
סקירה הסטורית העוסקת במכתבו של רבי מרדכי זאב איטינגא, המבקש 'פטור אדיב' מבחינות ההסמכה של הקיסרות האוסטרית לרבני קהילות גליציה.