למדנות ר' יואל סירקיס, בעל 'בית חדש' - סדרת עבודות

מחבר
עמיתי מחקר תשע"ט

ר' יואל סירקיש בעל 'בית חדש' (ב"ח) נולד בין השנים ש"כ-שכ"ד (1560-1564). היה תלמיד מהרש"ל השני, ר' משולם פייביש אב"ד קראקא ור' צבי הירש שור. השניים הראשונים היו תלמידי הרש"ל והאחרון היה מגדולי תלמידי הרמ"א. היה רב בשמונה קהילות במזרח אירופה, ביניהן: מעז'בוז', שידלוב, בריסק דליטא. כהונתו האחרונה שנמשכה על פני תקופה ארוכה במיוחד - היתה רבנות קראקא. בעיר זו שימש גם כראש ישיבה וסביב שולחנו התקבצו תלמידים רבים, עד שרוב גדולי רבני הדור שאחריו נמנו בין תלמידיו. מלבד פרסומו הגדול בדורו כסמכות תורנית, דבר הבולט בספרי השו"ת שלו ושל בני דורו, נטל חלק חשוב באסיפות ועד ארבע הארצות. ר' יואל נפטר בקראקא בשנת ת' (1640).

ספרו המפורסם ביותר הוא 'בית חדש' המפרש את ארבעת הטורים. חיבור זה נדפס בחייו, פרט לחלק 'אורח חיים' שנגמר לדפוס בשנת ת' בקראקא, בידי בנו, זמן קצר לאחר פטירתו, אבל ברור שר' יואל עצמו נטל חלק בסידורו. 'בית חדש' מיוסד על סדר לימודו בישיבה עם תלמידיו, עמהם למד את ספר הטור על הסדר, כפי שמתואר בהקדמתו לחלק יו"ד - הראשון שנגמר לדפוס. מלבד ספרו זה כתב מאות תשובות לשואליו, שקובצו לאחר מכן לכמה ספרי שו"ת; חידושים; הגהות על הש"ס; פירוש על מגילת רות בשם 'משיב נפש'; ואף חיבר ביאור לספר 'פרדס רימונים' לרמ"ק.

מצב המחקר עליו אינו משביע רצון. פ' סירקיס אסף חומר חשוב על חיבורו 'בית חדש' וליקוט מובאות מעניינות מתוך הספר, אבל לא לש את עיסתו. אחד המאמרים החשובים על ר' יואל סירקיש נכתב ע"י ש' מירסקי, אך כמעט לא מתייחס ל'בית חדש' כשהוא מגדיר את מהלך הפסיקה שלו, כי אם לספרי השו"ת שלו, ולכן התמונה שהוא מציג רחוקה מלהיות מושלמת. מחקר חשוב על מהלך הפסיקה של ר' יואל סירקיש נמצא בחיבור 'תולדות הפוסקים' מאת חיים טשרנוביץ, אבל בשל אופיו הכוללני והמתומצת של הספר, המקיף תחומים רבים בשורות מועטות, עדיין רחוק גם הוא מלספק.

בעבודות שלפניכם נעשה ניסיון ראשוני לאפיין את דרכו הלמדנית של הב"ח, כפי שמשתקפת במקומות שונים בכתיבתו העניפה. אנו תקווה שעבודות קצרות אלה יתרמו נדבך משמעותי להמשך מחקר דמותו של הב"ח.

 

נושא
הלכה

חזרה לרשימת מאמרים >>