זמושץ
רבי יואל בע"ש מזמושץ': מתורה שבעל פה לתורה שבכתב
ספר הצורף
עוד על רבי העשיל צורף מתוך עיון בכתביו
קמע, הספריה הלאומית
יהודי גליציה מול כחות הטומאה החוטפים תינוקות
ספר הצורף
עיון בדמותו הלמדנית של ר' העשיל צורף מתוך כתביו
1
הענבים השמנות, והסיבות לנגעיה של ארץ ישראל
סידור הבעש"ט
מסורות שונות על הקשר ביניהם וגלגולם של הכתבים העלומים מהם למד
טבריה
גישתו האוטופית של מאהר לנופי ארץ ישראל