מפעלי מחקר

שבתאי צבי
בעקבות התנועה השבתאית עלו מספר רב של נביאים וחוזים מקובלים במזרח אירופה. המחקר יעסוק באסוף דמויות אלה ובחקר פועלן, תוך ראייתן כתופעה תרבותית-חברתית
manuscript
מטרת המחקר היא פיענוח, ההדרה וניתוח של כתב יד נדיר משלהי המאה ה-18: יומן אישי ואינטימי של חסיד ומיסטיקן נלהב, מחבורת החסידים מבית מדרשו של המגיד ממזריטש.
דברי חיים
פרוייקט המחקר הזה עוסק בצורת ההתמודדות של פוסקי גליציה עם מציאות חיים משתנה, במהלך המחצית השניה של המאה הי"ט.
Buczacz
חייו ופועלו של רבי אברהם דוד וארמאן מבוטשאטש
בית המדרש הישן בויזניץ
מפעל זה עוסק ביצירת ארכיון, ראשון מסוגו, של מסורות אוראליות פנים חסידיות, ובנות זמננו.
Murder
המחקר מבקש לחקור את מידת האוטונומיה המשפטית של הקהילה היהודית בגליציה בחציה הראשון של המאה ה-17ומצבם מול זכויות מגדבורג.
Mahzikei ha-Dat
פרויקט מחקר זה מבקש לחקור את התגבשות היהדות האורתודוקסית בגליציה באמצעות ארגון 'מחזיקי הדת', דרך מפעלי העיתונות שלהם.
היריד
היריד האירופי היווה מוסד שבו הצטלבו אלמנטים רבים של החברה היהודית בעת החדשה המוקדמת.
ויכוח מים חיים
עבודות קצרות של עמיתי המכון, עם סיום הקורס 'הרמ"א וחוגו: מהפכת הדפוס והיצירה הרבנית במאה הט"ז'
קבר הב"ח (תמונה מתוך ויקימדיה)
סדרת לימוד ומחקר שערכה קבוצת העמיתים של מכון 'עד הנה' בנושא הלמדנות, כאשר במוקד עמדו עבודותיו של ר' יואל סירקיש בעל 'בית חדש'.
עמיתים ותיקים
קבוצת מחקר קטנה המורכבת מעמיתי עבר של מכון 'עד הנה', המהווה במה להצגת פירות מחקר ולסיעורי מוחות משותפים
סידור
פירות המחקר של חברי הקבוצה כסיום לסדרת לימוד בנושא ההסטוריה של הסידור האשכנזי
בית המדרש בקאצק
המסורות אודות ימי ראשית חסידות פולין ומעבר ההנהגה מקאצק לגור רבות ומנוגדות. מחקר זה עוסק בבדיקה מחדש של מספר היבטים חשובים בסוגיה זו
Rama
עד כה לא נעשה הרבה כדי להבין את שיטות עבודתו. מטרת מחקר זה היא לבחון כיצד עבד הרמ"א ומה הוביל אותו למסקנותיו, דרך בחינה של 'ספרייתו'
Torah and Haskalah
המחקר מבקש לשרטט את תבניתה של ההשכלה התורנית בגליציה, ולעמוד על דרכי קליטת התכנים של ההשכלה החדשה ומזיגתם אל לימוד התורה המסורתי.
Tveria kolel
המחקר בוחן את השפעותו של רבי שלמה מקרלין - מנהיג חסידי ליטאי שנאלץ לגלות לעיר לודמיר הסמוכה לגליציה - על התפתחותה של התנועה החסידית בגליציה. 
Names
המחקר בוחן את יחס היהודים לסביבתם הנוכרית דרך הפריזמה של השימוש בשמות לעז אצל היהודים ויחסם לשמות אלו, מתוך בחינת הטקסטים ההלכתיים.
קהילת ברודי

מחקר זה מתמקד במפנה המאות השמונה עשרה והתשע עשרה, אז החלה השתלבות היהודים והתערותם במגזר הכללי.

Seder berachot
במחקר זה נעשה נסיון ראשון לתאר ולהתחקות אחר ביקורת שהושמעה נגד גישתו ההלכתית של רמ"א בעירו קראקוב
ר' חיים מצאנז
המחקר בוחן את תפיסת האדמורו"ת המשולבת ברבנות כפי שמשתקפת בדרך ההנהגה של כמה ממנהיגי העדות החסידיות החשובות בגליציה של המאה הי"ט
לבוב
מחקר ראשוני המשרטט את קווי מתאר לדמותו ולפעלו של רבה של לבוב ר' יעקב משולם אורנשטיין (1839-1775)