"שישמעו לאבות ולא לרבנים' - למדנות בספר 'חתם סופר'